BG     EN


Деян Константинов

Д.Е.С., Диплома № 652 издадена от ИДЕС

ЗА ФИРМАТА

Дейността се извършва от регистрираният одитор Деян Константинов чрез "КОНСТАНТИНОВ ОДИТ" ЕOОД, което е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 201019226. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, ул.Мур No 13.

"КОНСТАНТИНОВ ОДИТ" ЕOОД не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие. Основната дейност на дружеството е извършване на независим финансов одит.

Деян Константинов
Град:Сливен , 8800
Адрес:ул.Мур No 13
e-mail:konstantinovsl@gmail.com